Vänsterns Falska Solidaritet

Börje Fors   @pwrmos

Vänsterns Falska Solidaritet

Avsikten här är att visa på hur vänsterns solidaritet ser ut i praktiken och hur fjärran den är ifrån vänsterns och dess anhängares självbild. De ser sig som goda, empatiska, lyhörda för orättvisor och solidariska, till skillnad från vad de ser som den egoistiska och empatistörda högern. Vilket inte stämmer då vänsterns solidaritet med islam, muslimer, palestinier, svarta, kvinnor och hbtq-folket m.fl. inte är äkta, utan en upplevd mental allians med fiendens fiender för egna syften. En ohelig allians. Vänsterns solidaritet är förutom att vara baserad på fientlighet också egoistisk och illojal och helt avhängig av vem som är ”angripare”, vilket är något helt annat än äkta solidaritet. Och vänstern kan när som helst överge eller förråda objekten för dess påstådda solidaritet.

Eftersom vänsterns upp och nedvända bild av verkligheten är synnerligen normaliserad i samhället så medför det att det mesta som exempelvis solidaritet och tolerans inte alls är vad det påstås vara och att det därför råder logiskt kaos i debatten. Men inte bara i debatten utan framförallt i det allmänna medvetandet. Hela den politiska skalan från vänstern till högern har förändrats av pk-ismen. Vilket innebär att inget av 7-partierna sätter Sverige och svenskarna främst som alla partier utom kommunisterna en gång gjorde.

Nu ses nationalism och bevarandet av Sverige som en nation främst för de etniska svenskarna som något fullständigt vedervärdigt.

Lisa 14 år är på sätt och vis nyckeln till att förstå vänstern och de politisk korrekta, då Lisa förutsätts reagera spontant och inte utifrån några djupare teoretiska kunskaper och ideologiska eller materiella motiv. PK-ismen har påverkat alla partier under decennier och de är inte längre vad de en gång var. Väldigt många anser att västvärlden har stora brister, men inser samtidigt att väst är bra mycket bättre än alla andra kända alternativ. Det förstår vänstern och Lisa 14 år också, men de inser inte att de bara förstår det på ytan i det rationella medvetandet på samma sätt som de förstår att 1 + 1 = 2. Men de förstår inte är att de omedvetet djupt inom sig har en fientlighet som gör att de behandlar västvärlden som om den vore den värsta av alla civilisationer någonsin. Det gör att synen på västvärlden är motsättningsfull.

 • väst är skyldigt till allt ont i världen, korstågen, kolonialismen, slaveriet och nazismen
 • nationalstaterna måste upplösas och gränserna tas bort
 • alla flyktingar i hela världen har rätt till asyl i Sverige

Beroende på tillfället argumenterar vänstern utifrån dessa tre och många fler oförenliga ståndpunkter. Att vara vänster är att vara i principlös opposition.

Det är anledningen till att det är så viktigt att visa att fientligheten har smittat av sig på alla områden. De självmotsägelser som många ser som hyckleri är inte begränsade. Det är alltså inte så att vänsterns och de politiskt korrektas syn på och agerande när det gäller solidaritet i grunden är sund med vissa hycklande undantag – tvärtom – den bygger helt på fientlighet mot samhället och västvärlden. 

Den politiska diskussionen kan vara svår att förstå då så många begrepp som humanitet, solidaritet, tolerans och godhet är används för att dölja ett i grunden fientligt beteende som inte är avslöjat i allmänhetens ögon. Begreppen har perverterats och har kommit att betyda något helt annat än ursprungligen.

De allra flesta har nog svårt att på verkligt allvar ta till sig att vänstern och de politiskt korrekta har en sådan negativ syn på västvärlden, att grunden för all argumentation och aktiviteter bygger på en djup inre fientlighet mot den vite mannen och det västerländska samhället. Och att det är denna inre fientlighet som gör att de är beredda att utan någon som helst plan eller ens en skiss för hur de vill att Sverige ska utvecklas genomföra en total omvandling av samhället. De flesta är generellt sett inte beredd att totalförändra något som man är ganska nöjd med.

Fientlighet mot västvärlden, är inte det att ta i väldigt mycket? Man kan se det så här:

 • man kan vara rätt nöjd med något men ändå vilja förbättra, men då är man försiktig med vilka förändringar man inför och är uppmärksam på när förändringarna ger försämringar.
 • Men när man struntar i att förändringarna man inför resulterar till att allt fortlöpande försämras och varningsklockorna ringer allt högre. När man trots det bara fortsätter och slåss än hårdare för att kunna fortsätta genom att på alla sätt söka undertrycka all opposition så är det ett säkert tecken på att man är fientlig och vill riva. Riva utan någon som helst plan för det nya!

Solidaritet (av latinets solidum, hela summan, kapitalet) innebär att kollektiv ta ansvar för något, inbördes gemenskap, att utan egenintresse i egenskap av del av en grupp verka hänsynsfullt för denna grupps bästa.

Internationell solidaritet är ett politiskt begrepp innebärande politisk handling såväl som handling inom förening, nätverk eller folkrörelse motiverad av solidaritet med människor som, främst i tredje världen, drabbats av krig, förtryck eller fattigdom. Begreppet förekommer numera inom grupperingar av flera olika politiska riktningar men används främst inom socialistiska eller socialliberala rörelser och humanitära hjälporganisationer.[1]

https://sv.wikipedia.org/wiki/Solidaritet

Avsikten här är att visa att vänsterns solidaritet är falsk, selektiv, illojal och villkorad i enlighet med dess egenintresse, med andra så ord så handlar det inte alls om äkta solidaritet utifrån någon högtstående moral som vänstern har ”patent” på. Det som gör det svårt för många att se vänsterns agerande för vad det egentligen är att vi ”alla” är uppväxta med samma utopiska och naiva moraliska normer utanför hemmet som vänstern och att vi därför har svårt att se skogen för alla träd. Men framförallt därför att vi är uppfödda i denna skog och blivit en del av den.

Något mycket påfallande är att vänstern visar en mycket selektiv empati med sina skyddslingar, engagemanget är helt och hållet avhängigt vem eller vilka som hotar eller angriper solidaritetsobjekten. Eller när de själva försvarar sig, hotar eller angriper. Om det exempelvis uppstår en konflikt mellan västerländska intressen och buddister i Burma eller Kambodja så tar vänstern parti för buddisterna. Men i konflikten mellan buddister och det muslimska rohingyafolket så tar vänstern parti för rohingyas därför att de är muslimer. Vänstern är mer mentalt allierad med muslimer än med buddister då muslimerna är mer fientliga till väst.

Om solidaritetsobjekten blir angripna av vänsterns fiender den vite mannen och västvärlden så reagerar vänstern starkt och kan visa ett stort engagemang i ”solidaritet” med de utsatta. Men om förövarna är av fel “sort”, dvs icke-vita motståndare till västvärlden, exempelvis muslimer eller svarta då förhåller sig vänstern tyst och passiv. Om solidaritetsobjekten själva är angripare så omformulerar vänstern dessas angrepp till legitimt försvar.

Nedan en genomgång gruppvis som visar värdet av vänsterns solidaritet i praktiken. Vänsterns solidaritet är inte äkta solidaritet, den är en mental allians med de som vänstern uppfattar som fiendens fiende. Dvs en mental allians med de som vänstern uppfattar vara motståndare till västvärlden och den vite mannen.

Vänstern och de politiskt korrekta säger sig vara och uppfattar sig själva som internationalistiska med en global syn på rättvisa i världen men det stämmer inte med verkligheten. Både vänstern och de politiskt korrekta engagerar sig för rörelser, religioner (läs islam) och länder som inte alls har någon som helst globala rättviseambitioner utan arbetar i ett snävt egenintresse för främja sin grupp, sin religion och sitt land i benhård konkurrens med andra. Det är endast vita västerlänningar som arbetar för att främja andras intressen, men det är ingen äkta solidaritet.

Solidaritet med Islam

Tillhör den ateistiska vänstern verkligen islams vänner? Alltså religionen islam inte dess anhängare muslimerna. Varför skulle den ateistiska, progressiva vänstern vara positiv till religion överhuvudtaget och varför bara till en? Vänstern är likgiltig inför alla andra religioner utom kristendomen som den hatar, vilket den visar genom att ständigt hänvisa till korstågen, inkvisitionen, häxbränning och högerkristna abortmotståndare. Så vad är det då med islam som lockar? Ännu mer sex & drugs & rock & roll med helt fri abort?

Dum fråga som ändå måste ställas, finns det något som vänstern har gemensamt med islams värdegrund? Vänstern och de politiskt korrekta angriper alla motståndare till asylinvandringen för att vara främlingsfientliga, islamofober och för att inte tro på ”alla människors lika värde”. Vikten av att ha rätt värdegrund kan inte nog betonas, men den gäller bara för vita, muslimer och svarta får ha vilken värdegrund de vill.

Den svenska principen ”alla människors lika värde” som sägs bygga på en feltolkning av FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna UDHR, värde kontra värdighet, har inte undertecknats av de 56 muslimska länderna inom OIC då den strider mot sharialagen. Inom islam har den muslimske mannen högsta värdet, därefter den muslimska kvinnan med halva värdet. Sedan följer dhimmis, judar och kristna som betalar jizya för att få leva som tredjeklassens medborgare på nåder och sist de otrogna som måste konvertera till islam eller dö.

Eftersom UDHR strider mot sharialagen så antog 56 medlemsstater inom The Organisation of Islamic Cooperation (OIC) istället The Cairo Declaration on Human Rights in Islam (CDHRI) i Kairo 1990.

The Cairo Declaration on Human Rights in Islam (CDHRI)
.
Various Muslim countries had criticized the 1948 Universal Declaration of Human Rights for its failure to take into account the cultural and religious context of non-Western countries.[2] In 1981, Said Rajaie-Khorassani—the post-revolutionary Iranian representative to the UN—articulated the position of his country regarding the UDHR, by saying that it was a relativistic ”secular understanding of the Judeo-Christian tradition”, which could not be implemented by Muslims without trespassing Islamic law.[3]

Vilka, om några alls, förbud och påbud inom islam hedrar och respekterar vänstern? Värdegrunden inom islam bygger bland annat på alkohol- och fläskförbud, bön fem ggr om dagen, fredagsbön i moské, ramadan, haji och sharialagar?

Vänstern har en sex & drugs & rock & roll livsstil så varför försvarar då den progressiva, jämställda, sexuellt frigjorda vänstern, som tror på milda straff, islam med näbbar och klor? Samtidigt som den inte tolererar någon som helst kritik av islam, inte från någon. Allra minst från avhoppade och teologiskt kunniga muslimer. Alla kritiker av islam blir kallade islamofober och rasister.

Varför påstås alltid att terrordåd utförda i Allahs namn inte har något att göra med islam?

Ett av vänsterns försvar av religionen islam är att den vill påskina att vanliga muslimer är som vilken svensk som helst, de äter fläsk, dricker alkohol och i övrigt har ett västerländsk liv helt enkelt. Dvs försvaret för att religionen islam är bra, är att de “muslimer” som inte följer religionens påbud är bra! Vilka andra religioner eller ideologier bedöms av samma vänster efter de minst hängivna anhängarna? Kristendomen? Nej, den bedöms och fördöms efter någon liten sekt på något hundratal personer i USA, korstågen och inkvisitionen.

Men kristendomen används också som försvar av islam med argumentet att det står lika hemska saker i både bibeln och koranen och underförstått eftersom de kristna inte blir farliga av att läsa bibeln så är inte muslimer det heller av att läsa koranen.

Vänstern använder Indonesien som argument för att islam är förenlig med demokrati. Men är världens minst strikta muslimska länder med en lagstiftning som bygger på den forna kolonialmakternas lagstiftning och tillåten alkoholförsäljning istället för sharia verkligen argument för sann islam från en sann vän?

Slutsats: Vänstern är inte islams äkta vän

Solidaritet med muslimer

Hur stor är vänsterns solidaritet med vanliga muslimer när dessa attackeras av icke-västliga angripare?

Vänstern säger sig värna oskyldiga muslimer mot förföljelse och vara motståndare till jihadism. Men den som kritiserar islam blir omedelbart anklagad för att vara islamofob och rasist. Det gäller även vänsteranhängare med bakgrund i Mellanöstern.

Hur reagerar då vänstern när sunnimuslimska självmordsbombare slår till mot marknader, bröllop, moskéer eller sjukhus i ett shiadominerat område? Och vice versa. Med tystnad. Samma tystnad som för attacker med icke-västliga bombplan, tunnbomber och artilleri! Vänstern bryr sig inte om de oskyldiga muslimska offren och den fördömer inte heller gärningsmännen som på så vis drar “fredens religions” namn i smutsen om de är muslimer. Den religion som vänstern säger sig värna så starkt att den stämplar den som är det minsta kritisk mot islam som islamofob och rasist.

Varje gång det händer att muslimer eller icke-västerlänningar dödar muslimer så är det en ren icke-händelse, vänstern visar noll engagemang för sina muslimska skyddslingar som faller offer för de religiösa extremister som vänstern säger sig ta avstånd ifrån. Media försöker ihärdigt få igång ett engagemang för muslimska rohingyas i Burma men det är knappt någon som bryr sig.

Och hur reagerar vänstern och de politiskt korrekta på de svenska medborgare som med öppna ögon, med dold agenda på hemmaplan och under hemlighetsmakeri tar sig osedda till Mellanöstern för att delta i jihad. Ett heligt krig som bland annat drabbar de oskyldiga muslimer som vänstern hävdar att den är så solidarisk med.

Synen på jihadismen är minst sagt motsägelsefull. Dels så hävdar vänstern och de politiskt korrekta att jihadismen är en perversion av islam som inte har någonting att göra med fredlig islam. Men om någon debattör föreslår att samhället ska börja bekämpa jihadisterna på allvar så hävdar vänstern tvärsäkert att det är kontraproduktivt då det bara skapar fler jihadister. Av vilka? Av de moderata muslimer som är anhängare av fredlig islam och som påstås vara motståndare till och inte sympatisera med den påstått fullständigt felaktiga jihadistiska tolkningen av islam? Varför är vänstern så övertygad om att fredliga muslimer också skulle kunna bli jihadister som de påstås vara motståndare till?

Vänstern och de politiskt korrekta gör allt de kan för att friskriva islam från ansvar för jihadismen. De främsta orsakerna till att jihadismen uppstått som fenomen påstås vara västs utrikespolitik då främst Israel-Palestina-konflikten.

För jihadisterna påstås uppväxten i förortens “fattigdom” med usla skolor, diskriminering, rasism och islamofobi vara huvudorsaker. Vilket sammantaget skapar den ”socioekonomiske” eller utsatte jihadisten.

Vänstern blundar för att de allra flesta som växer upp under exakt samma yttre förhållanden i Sverige och övriga västvärlden men som inte växer upp i en muslimsk familj inte blir självmordsbombare och terrorister. Om de trots allt spränger människor till döds, så är det andra de spränger, aldrig sig själva.

Om det vore fattigdom, social utsatthet och diskriminering som vore huvudorsak till att någon blir jihadist så borde rekryteringen av jihadister vara enorm i storstädernas slumkvarter som Abuja, Calcutta, Bombay, Rio de Janeiro och inte i Göteborg och Örebro.

Men om orsaken till att oskyldiga civila skulle ha dödats på marknader, bröllop, moskéer eller sjukhus istället skulle bero på felbeslut av en amerikansk helikopterbesättning eller en förlupen israelisk artillerigranat eller missil, hur hade vänstern reagerat då? Med tystnad? Nej, den hade gått fullständigt bananas! Reaktionen hade blivit hatisk mot USA och/eller Israel med spelat engagemang för offren. Media skulle ha vevat bilderna på lemlästade kroppar tillsammans med gråtande och skrikande anhöriga om och om igen!

Och på vilket sätt värnar vänstern alla miljoner sekulära, moderata och kulturella muslimer som lider under sharialagar i muslimska länder förutom med sin absoluta tystnad?

Vänstern kritiserar bara sina fiender, kapitalismen, västvärlden och den vite heterosexuelle mannen.

Vänstern och de politiskt korrekta är mycket medvetna om att de som jihadisterna ser som sina fiender är de “otrogna hundarna”, som exempelvis vänstern och de politiskt korrekta, det vill säga alla ateister och alla anhängare av andra religioner, feminister och homosexuella samt andra muslimer som de inte anser vara tillräckligt troende alternativt avfällingar pga att de vägrar delta i väpnad jihad.

Samtidigt som den vita vänsterns fiender på individnivå är andra vita sekulära meningsmotståndare och välanpassade konservativa invandrare.

Är det någon som tror att vänstern skulle försvara islam och muslimer om de senare skulle erövra den politiska makten i Sverige och införde könsseparation i skolan, förbjöd alkohol, nattklubbar, pardans och pop- och rockmusik till att börja med. Och är det någon som tror att vänstern och de politiskt korrekta tror att Sverige kommer att bli mer frigjort och jämställt ju mer muslimskt landet blir?

Vänsterns och de politiskt korrektas fientlighet mot vita meningsmotståndare är tvättäkta samtidigt som solidariteten med muslimer genomfalsk. Muslimer är bara en mental allierad, då en “riktig” muslim enligt vänstern ska hata västvärlden. Annars är denne en “husblatte”, “husneger” eller  “svennesugare”.

I Bangladesh mördar muslimska extremister sekulära muslimska bloggare för att de hädar profeten och islam. I Saudi fängslas och döms bloggare. Raif Badawi dömdes till 10 års fängelse, $267 000 i böter och till 1000 piskrapp fördelat som 20 × 50. Sekulära bloggare har det tufft i hela den muslimska världen. Men får de något stöd från sina ”vänner” i vänstern? Nej, vänstern är upptagen med att bekämpa islamofobi och rasism i Sverige.

Slutsats: Vänstern är inte muslimernas äkta vän

Solidaritet med palestinier

Är vänsterns anhängare äkta palestinavänner, eller är palestinier bara en bricka i ett större spel för vänstern? Vänstern har en mängd organisationer och aktiviteter till stöd för palestinierna; Protester, demonstrationer, BDS Boycott Divestment & Sanctions av Israel och Ship to Gaza. Okej. Men riktiga vänner ställer väl alltid upp för folket och de förtryckta?

Så vad gör vänstern när andra än Israel behandlar palestinierna väldigt illa utan att ens ha blivit attackerade av dem och när det varken går att skylla på Israel eller USA? Håller tyst och låtsas som om ingenting hänt!

Palestine and Palestinian refugees under the care of UNRWA

Refugees (June 1946 – May 1948): 711,000 (estimated)[1]

1948 refugees still alive (2012): 30,000 to 50,000 (estimated)[2][3]
Descendants (2012): 4,950,000 (estimated)[2]

Total (2015): 5,149,742[4]
For the basis of this figure also see the UNRWA definition

https://en.wikipedia.org/wiki/Palestinian_refugees

Och vad gör vänstern när Hamas skjuter raket efter raket in mot civilbefolkningen i Israel med avsikt att döda så många judar som möjligt. Ett fullständigt fruktlöst agerande som alla vet att Israel till slut kommer att sätta ett militärt stopp för, vilket kommer att resultera i civila förluster på den palestinska sidan hur försiktigt IDF än är.

Vänstern och media fördömer aldrig Hamas. Det heter även från officiellt svenskt håll att Israel är den starkare parten och att det måste visa extra god förhandlingsvilja dvs ge efter för palestiniernas krav och att inte slå tillbaka. Vänstern försvarar raketbeskjutningen av civila som legitimt försvar. Vänstern och media förklarar dessutom att raketerna är ofarliga därför att de så sällan träffar och därför dödar och skadar få!

Som om det inte hade något att göra med att Israel har byggt oerhört många splitterskydd av jättestora betongrör och skyddsrum tillsammans med ett effektivt luftförsvar. Men det ger trots allt bara 15 – 20 sekunders förvarning i exempelvis Sderot.

Är det riktig vänskap och solidaritet med det palestinska folket, att vägra fördöma terrororganisationen Hamas som utsätter palestinierna för fara och lidande genom oansvarig beskjutning av Israel? Och är det att värna civilbefolkningarna oavsett medborgarskap?

A Palestine refugee camp is ”a plot of land placed at the disposal of UNRWA by the host government to accommodate Palestine refugees and to set up facilities to cater to their needs”.[8] Only around 1.4 million of registered Palestine refugees, approximately one-third, live in the 58 UNRWA-recognised refugee camps in Jordan, Lebanon, Syria, the Gaza Strip and the West Bank.[8]

https://en.wikipedia.org/wiki/Palestinian_refugees

 • 1,4 miljoner palestinier bor fortfarande i flyktingläger sedan 1948 och 1967 i arabvärlden och notabelt t.o.m. på Gazaremsan. Flyktingstatusen ärvs dessutom, vilket är helt unikt. Och det beror på att övriga arabvärlden har en överenskommelse om att inte ge palestinier medborgarskap någonsin, hur länge de än bott i flyktingläger. Det om något borde väl göra vänstern upprörd?

Reaktion: Vänstern kräver i solidaritet med det palestinska folket absolut ingenting av palestiniernas muslimska ”bröder” genom att utöva fullständig tystnad. (sarkasm)

Tänk om Sverige också i likhet med arabvärlden också skulle låta palestinier leva i flyktingläger för evigt? Och aldrig gav dem medborgarskap, inte ens de som är födda i Sverige. Att vi skiljde ut palestinier från andra “flyktingar” precis på samma sätt som FN gör genom UNWRA.

Reaktion: Vänstern och de politiskt korrekta skulle gå fullständigt bananas! Men när det gäller den muslimska världen – tystnad.

Created in December 1949, the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) is a relief and human development agency, originally intended to provide jobs on public works projects and direct relief for 652,000 Arab Palestinians who fled or were expelled from their homes during the fighting that followed the termination of the British mandate over the region of Palestine.[2]

It also provided relief to Jewish and Arab Palestine refugees inside the state of Israel following the 1948 conflict until the Israeli government took over responsibility for Jewish refugees in 1952.[3] In the absence of a solution to the Palestine refugee problem, the General Assembly has repeatedly renewed UNRWA’s mandate, most recently extending it until 30 June 2017.

Today, UNRWA provides education, health care, and social services to the 5 million registered Palestine refugees from the 1948 and 1967 wars, a number which includes all their descendants.[4] Aid is provided to Palestinian refugees living in Jordan, Lebanon and Syria, as well as those in the Gaza Strip and the West Bank, including East Jerusalem.

UNRWA is the only agency dedicated to helping refugees from a specific region or conflict and is separate from UNHCR.[5] Formed in 1950, UNHCR is the main UN refugee agency, which is responsible for aiding other refugees all over the world. Unlike UNRWA, UNHCR has a specific mandate to aid its refugees to eliminate their refugee status by local integration in current country, resettlement in a third country or repatriation when possible.[6] UNRWA allows refugee status to be inherited by descendants.[7]

https://en.wikipedia.org/wiki/UNRWA

 • Hur reagerade palestinavännerna när Egypten rev bostäder för att bygga en mur och skapa en buffertzon mot Gaza?

Reaktion: Vänstern krävde i solidaritet med det palestinska folket rättvisa genom att utöva fullständig tystnad gentemot Egypten. (sarkasm)

24gaza-600

The Palestinian group Hamas destroyed a portion of the wall dividing Egypt and Gaza, which has been under a blockade. Credit Kevin Frayer/Associated Press

RAFAH, Egypt — Ten

 • Egypten har bara haft gränsövergången vid Rafa öppen i 5 dagar mellan nyår och sommaren 2015.

Reaktion: Vänstern krävde i solidaritet med det palestinska folket ingenting gällande öppning av gränsövergången till Egypten genom att utöva fullständig tystnad. (sarkasm)

http://www.gatestoneinstitute.org/5847/gaza-blockade

 • När den palestinska “staten” sökte inträde i FN 2011 så bestämde dess ledning att de palestinska flyktingarna i flyktingläger i utlandet inte skulle få återvända!

Reaktion: Vänstern krävde i solidaritet med det palestinska folket i förskingringen rätten att återvända genom att utöva fullständig tystnad. (sarkasm)

 • Hamas kastar ned palestinska Fatah-anhängare och bögar från hustak.

Reaktion: Vänstern kräver i solidaritet med det palestinska folket omedelbart stopp för utomrättsliga avrättningar av politiska motståndare och homosexuella genom att utöva fullständig tystnad. (sarkasm)

 • Hamas använder palestinska barn som levande sköldar och tunnelgrävare enligt FN-rapport.

Reaktion: Vänstern kräver i solidaritet med det palestinska folket att Hamas säkerställer de palestinska barnens rätt att gräva tunnlar och att leka utomhus under krig genom att utöva fullständig tystnad, kombinerat med högljudda anklagelser om att Israel medvetet dödar lekande barn. (sarkasm)

 • Hamas skjuter tusentals raketer mot civila mål i Israel från Gaza.

Reaktion: Vänstern kräver i solidaritet med det palestinska folket dess legitima rätt att beskjuta israeliska civila mål samtidigt som Israel förbjuds skjuta tillbaka. (sarkasm)

 • Hamas valdes 2006 och fortfarande (2017) inget nyval. Hamas är också terrorstämplade av USA och EU.

Reaktion: Hamas är demokratiskt valda och legitima representanter för det palestinska folket.

Muren nedan kringgärdar ett palestinskt flyktingläger i Libanon som upprättades 1948!

Lebanon begins building 'security wall' around Palestinian refugee camp 19 Nov, 2016 700x394

Authorities in Lebanon started this week construction works on an isolation wall to surround the Ain al-Hilweh Palestinian refugee camp following ”security concerns”.
.
The first blocks of an isolation wall were erected around the largest Palestinian refugee camp in Lebanon this week [19 November, 2016], as a plan to build ‘security’ cordons and watchtowers around Ain al-Hilweh came into effect.
.
[…]
.
Authorities in Lebanon maintain the security watchtower will enable the army to better control the camp amid claims that militants linked to the Islamist factions seek refugee there.
.
In September, Islamic State group’s top commander in Lebanon, Imad Yassin was arrested at his hideout in an overnight raid on the camp.
.
Ain al-Hilweh camp is home to over 70,000 registered Palestinian refugees, who were recently joined by thousands of Palestinians fleeing the conflict in Syria.

.

The New Arab: Lebanon begins building ‘security wall’ around Palestinian refugee camp 19 November, 2016

Reaktion: Vänstern krävde i solidaritet med det palestinska folket rättvisa genom att utöva fullständig tystnad gentemot Libanon. (sarkasm)

Slutsats: Vänstern är inte palestiniernas äkta vän. Den är bara solidarisk med palestinierna av rent aggressivt politiskt egenintresse på hemmaplan.

Solidaritet med svarta

I USA är Demokraterna de svartas självutnämnda riddare. Men är vänstern verkligen de svartas äkta vän eller är de bara en bricka i Demokraternas jakt på makt?

Både i USA och här hemma är vänstern och de politiskt korrekta varma anhängare av illegal invandring från Latinamerika till USA trots att inga krig pågår där. Det är alltså inga flyktingar som smyger över gränsen om natten. Det ses som så fullständigt självklart bland vänstern och de politiskt korrekta i både Sverige och USA att USA skall ha en porös sydlig gräns och det ses som ett brott mot de mänskliga rättigheterna att bygga ett stängsel eller en mur mot Mexiko. Både vänsterns och de politiskt korrektas känslomässigt fientliga rättsuppfattning gentemot USA är häpnadsväckande. De förespråkar alla latinamerikaners självklara rätt till sina hemländer plus illegal invandring till USA.

Detta trots att det görs en miljon legala gränspassager per dygn mellan USA och Mexiko och att det finns lagliga vägar att invandra till USA. Men vänstern väljer att belöna de som tränger sig före alla laglydiga som står i kö. Och vill ge alla intränglingar amnesti och amerikanskt medborgarskap.

Vad är det för trafik som sker vid sidan av gränsövergångarna längs den långa gränsen?

Narkotikasmuggling, trafficking, terrorister och illegal invandring till USA och kontanter från främst narkotikahandeln och vapen till Mexiko. Eftersom USA nekar inresa för dömda kriminella så tar de sig också in illegalt i USA.

Den illegala invandringen och därav följande svartarbete drabbar framförallt de med minimilön, dvs främst de svarta, då de illegala jobbar svart för ännu lägre lön. Vilket gör att de svarta utkonkurreras av illegala invandrare från demokratiska länder som har fred och tvingas leva på välfärd. Demokraterna argumenterar ständigt för höjningar av minimilönerna och det gör dem populära bland många lågavlönade.

Men vad händer då vid en kraftig höjning av minimilönerna och samtidigt “fritt” inflöde av illegal arbetskraft från Mexiko i kombination med låg bekämpning av svartarbete (eftersom svartarbetet utförs av illegala)? De svarta blir av med sina jobb och priset på illegal arbetskraft stiger, vilket får ännu fler att invandra illegalt från Mexiko. Fler och fler svarta börjar inse att Demokraterna utnyttjar deras lojalitet för egna syften och att den illegala invandringen drabbar främst dem själva..

Den vita vänstern är vid första anblicken extra solidarisk med svarta i väst. För att inte säga överbeskyddande och hittar rasism överallt å de svarta “offrens” vägnar. I namn på bakverk, godis, glassar, kvarter och i böcker. Som Tintin i Kongo, Astrid Lindgrens böcker, Lilla Hjärtat och glassen Nogger Black.

Men när svarta män, kvinnor och barn mejas ned i massaker efter massaker i Afrika så är ointresset totalt för de svarta offren, därför att förövarna är svarta och/eller muslimer. Men det är inte hela sanningen. I USA kan både svarta och muslimer mörda svarta utan att vänstern bryr sig, men om vita kristna skulle mörda svarta så skulle media gå bananas. I Afrika kan även den kristna svarta terrorgruppen Herrens motståndsarmé, Lord’s Resistance Army (LRA) mörda svarta utan att någon bryr sig i väst.

Det borde ju utlösa fyrfaldig solidaritet med offren då vänstern säger sig alltid värna barn (FN:s barnkonvention), kvinnor (feministiska systrar), svarta i synnerhet och offer för våld och förtryck. Tänk tanken att det varit vita förövare istället! Då hade vänsterns, de politiskt korrektas och medias fyrfaldiga vrede utlösts!

“Black on black violence” är helt ointressant för vänstern både i USA och Sverige trots att det är svartas våld mot svarta som drabbar de svarta i särklass hårdast. Det varit ett enormt fokus på unga svarta män som skjuts ihjäl av vita poliser i USA. Men media, vänstern och dess unga anhängare visar inte heller någon medkänsla eller engagemang även för helt oskyldiga svarta brottsoffer om gärningsmannen är svart eller muslim.

Det är väldigt tyst om att omkring 7000 svarta i USA mördas varje år av svarta. Det är lika många mördade som antalet svarta soldater som stupade under 10 år av Vietnamkriget. Varje år.

Hela 94 procent av gärningsmännen är svarta vid mord på svarta, samtidigt som media och vänstern upprätthåller en underförstådd berättelse om att det är vita rasister som mördar svarta, genom att inte rapportera om “Black on black violence” och samtidigt framställa polisskjutningarna som de enda tillfällen då svarta avlider till följd av skottskador.

Media utelämnar också medvetet att vita också skjuts av polisen i nästan lika hög grad som svarta. Men att färre svarta skjuts i förhållande till antalet ingripanden som exempelvis rutinstopp av en misstänkt bil, en situation som ofta eskalerar då de misstänkta vägrar samarbeta.

Och svarta poliser som skjuter svarta är inte heller så intressanta som vita poliser. Och det faktum att svarta poliser skjuter fler svarta än vad vita poliser gör, vem bryr sig?

Det är alltså inte de svarta offren som media är intresserade av och inte av gärningsmännen heller om de inte är vita eller poliser.

Likadant var det i Malmö när en svart man med sin lille son blev grovt misshandlad av ett gäng svenskar på en gångbro för att han var svart. Men när media kom på att svenskarna var muslimer med invandrarbakgrund så dog intresset för fallet direkt, då rasism är förbehållet de vita i vänsterns och medias värld.

Slutsats: Vänstern engagerar sig hårt i symbolfrågor av typen namn på glassar och godis men bryr sig inte om att många svarta drabbas på riktigt genom att de får sparken från lågbetalda jobb för att bli ersatta av illegala latinos som jobbar svart helt på arbetsgivarnas villkor och pressar ned hela lönestrukturen. Vänstern är också helt ointresserad när svarta utsätts för våld, mord och massakrer så länge gärningsmännen är icke-vita. Svarta i USA är endast intressanta när de kan användas för att påvisa vit rasism.

Solidaritet med kvinnor

Vänstern och feministerna säger sig kämpa för kvinnorna samtidigt som de som de visar ett kompakt ointresse för verkligt kvinnoförtryck i tredjevärlden som nu spridit sig till väst genom asylinvandringen. Då främst till “orten” där en ökande separatism breder ut sig.

Vad som nu händer är att kvinnoförtrycket i islamiska länder kommer till oss. Det är ett förtryck som kommer från fundamentalistisk islam. I Sverige är det en extrem uppfattning att en kvinna alltid ska lyda sin man. Men i islamiska länder tycker väldigt många, kanske till och med en majoritet, att en hustru måste lyda sin man. Enligt en opinionsundersökning utförd av Pew 2013 är det just vad 93 procent av tunisierna, 92 procent av irakierna och 85 procent av egyptierna tycker. Det är med andra ord en helt normal uppfattning, inte extrem på något sätt.

Mohamed Omar HON MÖRDADES FÖR ATT HON INTE VILLE HA SJAL 2016-11-15

Mångkultur utan kvinnans underordning är en omöjlighet. Kvinnors frihet innebär att kvinnorna kan strunta i sina män och kulturer och bli västligt kulturella istället. Varför skulle kvinnorna frivilligt underordna sig män? Det måste finnas någon form av tvång eller behov för att underordning ska ske. Exempelvis behov av en försörjare till sig själv och barnen. Välfärdsstaten kan dock erbjuda en väg ut ur en destruktiv relation.

De muslimska kulturerna skulle kunna komma att krackelera och upplösas tämligen fort eftersom de bygger på kvinnans underordning vilken är inskriven i koranen, om männen inte sätter stopp för kvinnornas frigörelse. Vad säger de muslimska männen i dagsläget om jämställdhet? Vad säger de djupt troende muslimska männen om en upplösning av familjen och i förlängningen av islam. De kommer inte att ge sig i första taget och det är väl vad vi ser i de segregerade eller separatistiska förorterna. Männen organiserar sig och upprättar medvetet och aktivt enklaver med helt andra regler för kvinnorna än i resten av landet.

Men är det inte så att om man avser att ta bort männens makt över kvinnorna så innebär det en frontalattack inte bara mot islam utan mot samtliga icke-västliga kulturer. Dvs de kulturer som ska utgöra mångkulturen.

Kultur i en vidare bemärkelse är inte bara en fråga om mat, musik, kläder och högtider, utan om hela sättet att leva på.

De svenska kvinnorna är bra tanklösa och kortsiktiga även på högsta politiska nivå när de inte bara ivrar för utan också arbetar hårt för att ge asyl till säg 100.000 muslimer per år i evig tid.

Det är välfärdsstaten som har möjliggjort kvinnans frigörelse. Utan den är kvinnorna ekonomiskt beroende av män. Men vad är det bland första kvinnorna har gjort när de fått inflytande och makt? Att göra Sverige och välfärdsstaten mer och mer till en global socialbyrå och utnämna lilla Sverige till en humanitär stormakt, mindre än 7 miljoner är pursvenskar av fler än 7 miljarder – en promille.

Eftersom flyktingars och deras anhörigas etableringstid på arbetsmarknaden är så lång att endast 25 procent efter 8 år och 34 procent efter 15 år har helårsanställningar, dessutom med förhållandevis låga löner, så är deras bidrag till välfärden mindre än de konsumerar.

Vilket gör att välfärdsstaten kommer att urholkas undan för undan och att kvinnorna därmed åter riskerar göra sig ekonomiskt beroende av männen! Vad har kvinnorna tänkt jobba med när de subventionerade förskolorna blir allt mindre subventionerade? Räcker lönen till barnomsorgen?

Svenska kvinnor borde ta sig en funderare på hur de vill att framtiden ska bli för dem själva och deras döttrar. Fortsatt massinvandring av patriarkala män från tredjevärlden, utan slut? Det handlar inte längre om att rädda världen, utan om att rädda sin egen framtid.

Barnäktenskap

Migrationsverket har identifierat 132 gifta barn i 80 kommuner, barn som i de flesta fall har placerats med sina vuxna ”makar”. Mörkertalet bedöms dock vara stort, skriver Barnombudsmannen (BO) i ett pressmeddelande. Vid en särskild inventering fann man exempelvis 65 gifta flickor – bara i Malmö kommun.

http://www.sydsvenskan.se/2016-06-21/132-gifta-barn-i-sverige-65-i-malmo

Hedersvåld & hedersmord

Vänstern har med klackarna i backen släpats fram till ett halvt erkännande av förekomsten av hederskultur och hedersvåld. Radikalfeministerna hävdar fortfarande att hedersvåld inte är något speciellt utan helt enkelt bara vanligt “mäns våld mot kvinnor”. De vägrar att ta till sig den väsentliga skillnaden att “mäns våld mot kvinnor” i västvärlden är emot samhällets normer och lagar samtidigt som hedersvåld är helt i linje med kulturen och släktens vilja.

Female Genital Mutilation, FGM

Feminister som är fixerade vid “mäns våld mot kvinnor” och “kvinnans rätt till sin kropp” är märkligt ointresserade av kvinnors våld mot flickor. Och ingen av alla kulturella relativister finner någon som helst anledning till omprövning av sin inställning om att alla kulturer har lika värde bara för att säg 90 procent av kvinnorna i en kultur är könsstympade. Nej, det är inte märkligt alls av flera anledningar. Den främsta är att det inte gagnar vita kvinnors kamp mot vita män att vidgå att det finns kvinnor i världen som har det mycket svårare idag än vad kvinnor någonsin har haft det i västvärlden.

fgm-prevalence-2013-600x484

By JohnuniqOwn work, CC BY-SA 4.0, Link

.

Feministernas solidaritet med muslimska kvinnor inskränker sig till de verkligt få tillfällen då vita män exempelvis sliter av dem slöjan. Men inte om pappan kastar ut kvinnans syster från balkongen för att hon vägrar gifta sig med en av sina kusiner, även om hon fritt får välja vem av dem. Och varken feministerna, vänstern eller media är speciellt intresserade om mannen mördar hustrun för att hon har slutat använda slöja.

“Under midsommarhelgen hittades en kvinna mördad på ett asylboende i Mariannelund. Maken erkände att han strypt sin hustru inför ögonen på parets treåriga dotter. Kvinnan hade slutat använda sjal, något som mannen var emot. Efter mordet lade han sjalen bredvid hennes lik. Denne man hade alltså sökt asyl i Sverige. Varför hade han valt vårt land? För demokratin? För sekularismen? För jämställdheten? Troligen inte.
Detta fruktansvärda dåd har fått väldigt liten uppmärksamhet i mainstreammedia. Kanske för att man inte vill underblåsa islamofobin?”

Mohamed Omar HON MÖRDADES FÖR ATT HON INTE VILLE HA SJAL 2016-11-15

Kvotering

Är det någon som tror att radikala vänsterfeminister som kräver kvotering av kvinnor till börsbolagens styrelser gör det för att de på allvar vill öka storföretagens (över)vinster och expansion utanför västvärlden? Dvs det de anser vara utnyttjandet av billig arbetskraft i tredjevärlden. Eller tror någon att de kräver kvotering i solidaritet med några i sammanhanget mycket få förmodligen borgerliga karriärkvinnor i näringslivet, för att de ska få chansen att lyckas i den absoluta toppen? Kan det vara som så att de vill minska männens makt och blir tvungna att stödja borgerliga karriärkvinnor, dvs fiendens fiende, för att nå det målet.
Slutsats: Vänsterfeminister visar ingen solidaritet med kvinnor som blir utsatta för äkta patriarkalt förtryck, som förbud mot att ha pojkvän, arrangerade (kusin)äktenskap, strikta klädregler, könsstympning FGM, hedersvåld, mordhot och i enstaka fall fullbordade hedersmord. Vänsterfeministerna karaktäriserar det som mäns våld mot kvinnor och mäns våld mot kvinnor blir de själva eller snarare deras västerländska medsystrar också utsatta för. Ingen skillnad där inte! Vänstern och de politiskt korrekta blir mycket mer upprörda över att en vit kille rycker slöjan av en muslimsk tjej än att hundratals eller tusentals tjejer får klitoris bortskuren med rakblad av äldre kvinnor på semestern i hemlandet.

Vänstern inklusive vänsterfeministerna uppvisar ingen som helst solidaritet med mångkulturens kvinnor. Vänstern och feministerna ser de främmande kulturerna som allierade i kampen mot det västerländska samhället. Närmare bestämt männen, vilka de ser som fiendens fiende i kampen mot den vite mannen. Kvinnorna vill de helst dölja och glömma då de riskerar att avslöja att västerländska kvinnor är väldigt fria jämförelsevis och att de främmande kulturer de vurmar för och anser så berikande i samtliga fall är betydligt mer patriarkala än den västerländska.

Solidaritet med hbtq-folket

Varken vänstern, media eller hbtq-folket visade någon större upprördhet över att 49 mördades och 53 skadades i den största masskjutningen någonsin i USA sedan på en gaynattklubb i Orlando Florida. Man kan ju tycka att det borde beröra vänstern extra mycket då hbtq-rörelsen är en del av vänstern eller i alla fall allierad. Eller i alla fall lika mycket som när ett kristet bageri vägrade att baka en bröllopstårta till ett gay-par.

Media försökte i det längsta utså tvivel om det verkligen var en muslim som utfört dådet. Men då han svurit sin trohet till IS så gick det inte längre att dölja att det var ett jihadistdåd. Men hur hade media reagerat om det varit en kristen fundamentalist? Dum fråga. Media och vänstern hade gått fullständigt bananas. I USA försökte media göra det islamistiska terrordådet till en fråga om masskjutningar och vapenlagar.

När det gäller Ryssland så uppmärksammas däremot homohatet inte bara i Sverige utan i hela västvärlden. Kan det bero på att det inte muslimer som är gärningsmän i Ryssland. Och hur stort är medias intresse för homohatet i Mellanöstern och att det är dödsstraff för sodomi enligt sharia?

Slutsats: Solidariteten med hbtq-folket visade sig vara av betydligt mindre betydelse än den upplevda alliansen med fiendens fiende. Vänstern och de politiskt korrekta har ingen lojalitet i sin solidaritet, de kan när som helst dumpa objekten för sin solidaritet.

.

Vänstern, antisemitism och solidaritet med judar

Vänsterns intresse för antisemitism är väldigt selektivt och den uttrycker aldrig någon solidaritet med det judiska folket i Israel. Vänstern och de allra flesta politiskt korrekta är bara intresserade av antisemitism när den kan användas som en anklagelse mot “högerextrema” och endast dem – aldrig mot muslimsk antisemitism. De allra flesta inklusive alla judar är fullständigt medvetna om att det inte är en grupp nynazister med säte i Dalarna som trakasserar judar i Malmö så pass allvarligt att ett antal har flyttat och många fler överväger att göra det.
Sveriges regering, vänstern i bred mening och etablissemanget är mycket politiskt korrekta. Etablissemanget är antivästligt i sitt agerande, i många fall omedvetet, och Israel räknas som ett västland. Etablissemanget har anammat vänsterns principlösa relativistiska hållning där den “svagare” parten alltid har rätt. Och eftersom västvärlden av vänstern och de politiskt korrekta anses ha för mycket makt, så tar etablissemanget ställning emot Israel och för de som vill utplåna Israel och blundar medvetet för att både Fatah och Hamas strävar efter att utplåna Israel och att Hamas har judeutrotning inskriven i sina stadgar.

Har du någon gång hört media eller politiker i västvärlden, vilka blir oerhört upprörda över sprejade hakkors, överhuvudtaget nämna att Hamas Covenant, föreskriver utplånade av Israel redan i inledningen och strävan efter att utrota alla judar hur länge det än må ta i slutet av Article Seven?

Hamas Covenant 1988
The Covenant
of the
Islamic Resistance Movement

[…] Israel will exist and will continue to exist until Islam will obliterate it, just as it obliterated others before it” (The Martyr, Imam Hassan al-Banna, of blessed memory).
[… ]
Article Seven
[… ]
, the Islamic Resistance Movement aspires to the realisation of Allah’s promise, no matter how long that should take.
The Prophet, Allah bless him and grant him salvation, has said:
”The Day of Judgement will not come about until Moslems fight the Jews (killing the Jews), when the Jew will hide behind stones and trees. The stones and trees will say O Moslems, O Abdulla, there is a Jew behind me, come and kill him. Only the Gharkad tree, (evidently a certain kind of tree) would not do that because it is one of the trees of the Jews.” (related by al-Bukhari and Moslem).

.

http://avalon.law.yale.edu/20th_century/hamas.asp

Den islamistiska motståndsrörelsen Hamas strävar alltså enligt sina egna stadgar efter att uppfylla Allahs löfte enligt ovan, hur lång tid det än må ta. Och om (killing the Jews) skulle betyda att det räckte med att döda ett begränsat antal judar så vore väl löftet redan uppfyllt globalt med råge sedan 600-talet och speciellt i och med Förintelsen?

Är då Allahs löfte något “hittepå” från illvilliga antimuslimska krafter?

Translation of Sahih Muslim, Book 41:
Book 041, Number 6985:
Abu Huraira reported Allah’s Messenger (may peace be upon him) as saying: The last hour would not come unless the Muslims will fight against the Jews and the Muslims would kill them until the Jews would hide themselves behind a stone or a tree and a stone or a tree would say: Muslim, or the servant of Allah, there is a Jew behind me; come and kill him; but the tree Gharqad would not say, for it is the tree of the Jews. http://www.muslimaccess.com/sunnah/hadeeth/muslim/041.html

Många tror att muslimernas antisemitism har sitt ursprung i Israel-Palestina-konflikten, men den är som synes mycket äldre än så. Den är från islams begynnelse på 600-talet. Det är profeten Muhammed, år 570 – 632, som citeras ovan i Haditherna. Men islam får inte kritiseras enligt vänstern och de politiskt korrekta, vilka är mycket snara att stämpla kritiker av islam som rasister och islamofober, även exmuslimer.
Man kan fundera på varför Hamas har kvar denna formulering i sina stadgar. Förmodligen har Hamas vägrat stryka judeutrotningen i sina stadgar och västvärlden har böjt sig och tvingat Israel att göra detsamma.

Nu har samma hadith uppmärksammats i Danmark.

I Danmark har en imam polisanmälts efter att ha uppmanat till mord på judar under en fredagsbön. Det blir en av de första gångerna som den kontroversiella så kallade imam-lagen prövas i Danmark.

.

– Domedagen kommer inte förrän muslimerna bekämpar judarna och dödar dem, säger imam Mundhir Abdallah från talarstolen i Al-Faruq-moskén i Köpenhamn.

.

Predikan där imamen citerar en antisemitisk muslimsk hadith publicerades på internet i förrgår, och har väckt mycket uppmärksamhet i Danmark.

.

Sveriges Radio

Finns det något som hindrar vänstern och de politiskt korrekta från att protestera mot att Hamas har judeutrotning i sina stadgar och finns det något som hindrar Ship to Gaza från att ställa in sina seglatser till Gaza så länge artikel 7 står kvar oförändrad? Emellertid gör vänstern och de politiskt korrekta allt de kan för att låtsas som om artikel 7 inte finns! Ship to Gaza arbetar för att bryta Israel sjöblockad mot Gaza så att gods som nu går via israeliska hamnar ska kunna gå direkt till Gaza. Omvägen via Israel är till för att allt gods ska kunna inspekteras av israeliska myndigheter för att förhindra vapensmuggling.

Media och hela det politiska etablissemanget lyfter fram ”varje” antisemitisk händelse i Sverige, t.ex. taffligt sprejmålade felvända hakkors på judiska lokaler som något förfärligt och denna typ av händelser förutsätts helt okritiskt ha kopplingar till organiserad nynazism. Men borde inte en äkta nazist ha lärt sig att måla sitt “heliga” hakkors åt rätt håll och med rätt lutning. Och den som inte kan spreja på fri hand använder väl en schablon så att det ”heliga” hakkorset inte blir vanhelgat? Media passar då på att påminna om att Förintelsen aldrig får ske igen, men den påminnelsen kommer aldrig från media när det är jihadister som attackerar judar och judiska mål. Och media mörklägger samtidigt att Hitler som person ses som en stor hjälte i den muslimska världen. Det finns t.o.m. en herrmodebutik i Gaza som heter ”Hitler”. Och att det därför inte alls är osannolikt att det är ”busungar” med muslimsk bakgrund som kluddat på ”kul” eftersom de vet vilket liv det blir. Jämför kvaliteten på hakkorsen med graffitimålningar.

Detta samtidigt som man från media, vänstern och judiskt håll mest låtsas som om det fortfarande är nynazister som är huvudproblemet i Malmö t.ex. och bara mumlar lite om den muslimska antisemitismen i Sverige. Känslorna av avsky och avståndstagande verkar helt äkta, men frågan är; vad är det som avståndstagandet egentligen avser, antisemitismen i sig eller nynazisterna? Och vilka är det som utgör det verkliga hotet mot det judiska folket?

Israel-Palestina-konflikten är ett lackmustest på reaktionerna när det gäller helt öppen och ärlig antisemitism som bokstavligen är på liv och död.

“Alla” vet att det finns en rik flora med mycket grovt antisemitiska videoklipp på Youtube för den som är intresserad av att fördjupa sig lite, med klipp ur teveprogram från hela arabvärlden och Palestina i synnerhet. Men denna mycket grova och mycket lätt tillgängliga muslimska antisemitism kritiseras inte alls i västvärlden utan förbigås istället med total tystnad i media och av hela etablissemanget. Sverige har t.o.m. erkänt Palestina trots all antisemitism från både Fatah och Hamas.

Muslim Antisemitism Compilation 1of2Muslim Antisemitism Compilation (1/2)

A compilation of Muslim clerics, Imams and commentators from across the Muslim world showing a worrying trend of anti-Semitism — NOT ROOTED IN THE EXISTENCE OF ISRAEL. Including calls for genocide, blood libels and verses from Koran and Hadith calling for the extermination of Jews regardless of Zionism.

Muslim Antisemitism Compilation (1/2)

Hela västvärldens etablissemang från vänster till höger inklusive det judiska är enligt egna utsagor överens om att antisemitism är avskyvärd och något som måste bekämpas. Förintelsen får inte upprepas! Men är det verkligen så att antisemitism anses förkastlig av alla vem som än ger uttryck för, eller praktiserar den? Eller finns det en stor selektivitet?

ulvskog-demonstrerar-med-bild-pc3a5-terrorist1. April 27, 2017

Den 27 april lade EU-parlamentarikern Marita Ulvskog ut en bild från en demonstration i Bryssel, där hon protesterar mot Israels behandling av palestinska fångar. Samtidigt håller hon upp ett porträtt av palestiniern Marwan Barghouti, som enligt Reuters dömdes till livstids fängelse 2004 för att ha legat bakom bakhåll och självmordsattacker under det palestinska upproret (intifadan). Han dömdes bland annat för fem mord, mordförsök och för att ha varit medlem i en terrororganisation, rapporterar BBC.

SVT Nyheter

Som om det inte vore nog så är “alla” som är det minsta insatta i konflikten fullkomligt medvetna om att Fatah och Hamas kämpar för en enstatslösning, utan Israel och utan judar. Båda har som mål att utplåna staten Israel och upprätta ett Judenrein Storpalestina (dvs Palestina från Jordanfloden till havet). Det finns också ledande palestinier som säger sig vara villiga att gå med på en tvåstatslösning, men de ser den bara som en fas i skapandet av Storpalestina.

hillevi
Hillevi Larsson (S) med Palestina. ”From the River to the Sea”

Fatah har för avsikt att fördriva de judar som kommit till staten Israel efter dess bildande. Hamas förespråkar istället att judarna skall utrotas. Är det någon som tror att de bara skojar? Och är det någon som tror att om Fatah skulle få makten över Storpalestina att det då endast skulle fördriva de judar som kommit efter 1948 och att de övriga skulle kunna få alternativt våga bo kvar som minoritet?

Är det någon som har hört vänstern och eller media kritisera eller fördöma något på den Palestinska sidan? Ingen kritiserar varken Fatah eller Hamas för att vilja utplåna staten Israel eller Hamas för att sträva efter att uppfylla Allahs löfte om judeutrotning? Jag upprepar det igen. Är det någon som tror att Hamas skojar? Vad skulle hända om dagens styrkeförhållanden vore omvända? Om Hamas hade IDF:s styrka och kunde kalla på förstärkning från USA. Det är en dum fråga, därför att alla vet svaret på frågan inklusive alla judiska vänsteraktivister i Israel. Och de vet mycket väl att det inte finns något finstilt i Hamas stadgar som gör att just de skulle bli undantagna, varken vid en folkfördrivning eller judeutrotning. Det är helt makalöst egentligen hur duktiga många är på att förtränga de stora konsekvenserna bara för att kunna ägna sig åt att ensidigt demonisera och försvaga Israel.

Vänstern, de politiskt korrekta och de judiska vänsteraktivisterna vet att det första kriget Israel förlorar blir det sista. Vänstern och de politiskt korrekta är mycket selektivt intresserade av att bekämpa antisemitism. Dvs vänstern är helt ointresserad av att bekämpa sina mentalt allierades tvättäkta antisemitism. De är allierade i den större kampen för att bekämpa den västerländska civilisationen.

Slutsats: Är det troligt att ingen inom vänstern eller bland vänsterjudar och de politiskt korrekta känner till vad ”from the river to the sea” betyder. Är det troligt att ingen inom vänstern eller bland vänsterjudar och de politiskt korrekta känner till Hamas Charter Article 7? Och vad som är villkoret för att Domedagen ska kunna inträffa. Nej, de är lika lite intresserade av verklig antisemitism som feministerna är intresserade av kvinnlig könsstympning och hedersförtryck.

Solidaritet med flyktingar

Ett av vänsterns och de politiskt korrektas argument för massinvandringen är solidaritet med flyktingar. Men asylaktivisterna och de politiskt korrekta bryr sig absolut minst om de 17 milj syrier som är kvar i Syrien och befinner sig i störst fara, även om Damaskus verkar vara helt förskonat från kriget! Vänstern har tidigare hånfullt avvisat alla förslag att hjälpa dem. Näst minst intresserade är vänstern och liberalerna av att hjälpa de 4 miljoner som flytt krigszonerna och befinner sig i närområdet! Media använder bilderna från de sönderbombade delarna av Aleppo som ”bevis” för att hela Syrien består av ruinstäder som inte går att bo i och att alla syrier följaktligen måste ges en permanent plats i Europa. Det har resulterat i att hjälp i närområdet har reducerats till en ickefråga.

Media, vänstern, liberalerna och de politiskt korrekta är däremot närmast rent sjukligt fixerade vid att myndigheterna i Sverige och övriga EU-länder ska hjälpa de som redan befinner sig utom fara att migrera från närområdet till EU! Falskeligen motiverat med att just de flyr från akuta faror i en krigszon. Men alla EU-länder duger inte för vänstern, t.ex. Bulgarien och Rumänien. Och det anses inhumant att skicka tillbaka asylsökande till Grekland och Italien, men det enligt de politiskt korrekta främlingsfientliga, islamofoba och fascistiska Ungern bara måste ta emot muslimska flyktingar! Det måste! – Vi ska tvinga er, ingen ska kunna slippa islam! Samtidigt så är intresset för att hjälpa majoriteten av flyktingarna i närområdena som har det svårast och som bara kan drömma om att få det så bra som i Rumänien lika med noll. Är då asylaktivisternas verkliga drivkraft empati med de som har det svårt?

Varför omfattar ”solidariteten” endast de som inte är i direkt fara i krigszoner eller i närområdet utan endast de som är utom fara och på väg till ett bättre liv? Kan det vara så att empatin för alla syriernas väl och ve inte är äkta utan att empatin är fokuserad på fåtalet pga politiskt egenintresse. Där lille Alans Kurdis döda kropp skamlöst exploateras för att legitimera massinvandringen till EU. Det kommer alltid att finnas flyktingar i världen och Sverige kan inte ta emot 100.000 per år i evig tid utan att utplåna sig självt.

Har då Sverige och svenskarna ett oändligt behov av mer mångkultur, vilket i praktiken innebär mer sunniislam? Det kan man fråga sig, eftersom det ses som främlingsfientligt och rasistiskt att begränsa asylinvandringens storlek per år genom att göra Sverige mindre attraktivt. Och att hävda att det skulle finnas någon övre gräns i absoluta tal för invandringen för att bevara Sverige som svenskarnas land även på mycket lång sikt ses som rasist-nazist-fascistiskt av samma svenskar som kämpar för palestiniernas och kurdernas rätt till egna länder. Det finns alltså ingen ideologisk stringens i synen på nationalstaten annat än att alla utom vita är tillåtna att ha och bilda nationer på etnisk grund.

”Alla människors lika värde” har kommit att betyda att alla människor i hela världen har lika stor rätt att bo i Sverige som pursvenskarna. Dessutom med full tillgång till välfärden från dag ett och garanterad livstids försörjning eftersom alla också ska ha rätt till permanent uppehållstillstånd, PUT. Och vilka är svenskar egentligen? Men om de som är födda i Sverige av svenskfödda föräldrar sedan generationer knappast alls anses ha rätt till Sverige. Vad har då någon som aldrig varit i Sverige, inte kan ett ord svenska för rätt till Sverige? Vilka argument kan då exempelvis en afghan anföra när han eller hon tar sig illegalt in i Sverige och gör anspråk på permanent uppehållstillstånd och garanterad försörjning livet ut via välfärdsstaten? Det är också en fråga som inte ställs då det är tabubelagt att ifrågasätta den andres motiv och rättigheter.

Varken vänstern, Ship to Gaza eller de politiskt korrekta bryr sig om de 1,4 miljoner palestinier som fortfarande bor i flyktingläger sedan 1948 och 1967 i arabvärlden och notabelt t.o.m. på Gazaremsan. Flyktingstatusen ärvs dessutom, vilket är helt unikt. Och det beror på att övriga arabvärlden har en överenskommelse om att inte ge palestinier medborgarskap någonsin, hur länge de än bott i flyktingläger. Det om något borde väl göra vänstern upprörd om den agerade utifrån solidaritet med det palestinska folket och globala regler för behandling av flyktingar?

Vänstern och de politiskt korrekta som hela tiden talar om flyktingar som flyr från krig, trots att många bara söker ett bättre liv, och om vår medmänskliga skyldighet att ta permanent ansvar för världens 65 miljoner flyktingar i Sverige som om det skulle vara någon självklarhet bortser alltid från att rika arabisktalande muslimska grannländer vägrar ta emot muslimska flyktingar från Syrien. Det är ungefär som om vi skulle vägra ta emot norrmän!

Asylrätten i kombination med flykt från muslimska länder tvingar dessutom på västvärlden en islamisering.

Slutsats: Vänstern och de politiskt korrektas solidaritet med världens flyktingar innebär att de fokuserar bara på att hjälpa ett fåtal av flyktingarna in i västländer där de ska ges permanent uppehållstillstånd och full tillgång till välfärden från dag ett. Det gäller även illegala ekonomiska migranter till USA. Vänstern och de politiskt korrekta är inte intresserade av någon rättvis eller behovsmässig fördelning av de enorma resurser som nu läggs på de som lyckas ta sig in i Europa illegalt, det vill säga framförallt friska och starka unga män.

Vänstern och de politiskt korrekta struntar i att rika muslimska länder plus Japan och Sydkorea knappt tar emot några flyktingar alls i likhet med jätten Kina. Den falska solidariteten innebär också att de palestinska flyktingarnas flyktingstatus permanentas genom att den ärvs av barn och barnbarn utan slut.

Summering

Vänstern och politiskt korrekta struntar i:

 • att de engagerar sig för rörelser, religioner (läs islam) och länder som inte alls har någon som helst globala rättviseambitioner utan arbetar i ett snävt egenintresse för främja sin grupp, sin religion och sitt land i benhård konkurrens med andra
 • att den svenska principen om ”alla människors lika värde” som sägs bygga på en feltolkning av FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna UDHR, värde kontra värdighet, inte har undertecknats av de 56 muslimska länderna inom OIC då den strider mot sharialagen.
 • att jihadister spränger ihjäl fredliga muslimer på marknader, bröllop och begravningar. De visar noll engagemang för dessa mördade muslimer, vilka mest används som statistik för att relativisera jihadistdåd i Europa.
 • att miljoner sekulära, moderata och kulturella muslimer lider under sharialagar i muslimska länder varenda dag.
 • att muslimska extremister i exempelvis Bangladesh mördar sekulära muslimska bloggare för att de hädar profeten och islam.
 • att palestinska flyktingar ärver flyktingstatus och förvägras medborgarskap i de länder de föds i.
 • att rika arabisktalande muslimska länder vägrar att ta emot syriska arabisktalande muslimska flyktingar.
 • att de blir mycket mer upprörda över EN möjlig hijab ryckt av EN vit man än över miljoner oåterkalleligen bortskurna muslimska klitorisar, hijaben är bara att sätta på igen.
 • att visa solidaritet med fredliga muslimer som blir attackerade av andra muslimer eller jihadister, de reagerar bara när vita västerlänningar är inblandade.
 • att fattiga svarta amerikanska medborgare förlorar sina lågbetalda jobb när illegala invandrare från fredliga demokratiska latinamerikanska länder jobbar svart för ännu lägre lön.
 • att hela 94 procent av gärningsmännen är svarta vid mord på svarta och att omkring 7000 svarta i USA mördas varje år av svarta samtidigt som media och vänstern upprätthåller en underförstådd berättelse om att det är vita rasister som mördar svarta, genom att inte rapportera om “Black on black violence”.
 • att flickor och kvinnor i ”orten” blir utsatta för äkta patriarkalt förtryck, som förbud mot att ha pojkvän, arrangerade (kusin)äktenskap, strikta klädregler, könsstympning FGM, hedersvåld, mordhot och i enstaka fall fullbordade hedersmord.
 • att mångkultur utan kvinnans underordning är en omöjlighet. Kvinnors frihet innebär att kvinnorna kan strunta i sina män och kulturer och bli västligt kulturella istället. Varför skulle kvinnorna i andra kulturer frivilligt underordna sig männen? Det måste finnas någon form av tvång eller behov för att underordning ska ske. Exempelvis behov av en försörjare till sig själv och barnen. Välfärdsstaten kan dock erbjuda en väg ut ur en destruktiv relation.
 • att den största masskjutningen någonsin i USA där 49 mördades och 53 skadades i skedde på en gaynattklubb i Orlando Florida. Man kan ju tycka att det borde beröra vänstern extra mycket då hbtq-rörelsen är en del av vänstern eller i alla fall allierad. Men reaktionen var den vanliga, media försökte i det längsta utså tvivel om det verkligen var en muslim som utfört dådet och göra det till en fråga om vapenlagar och vänstern visade ingen större upprördhet.
 • att homohatet är utbrett i Mellanöstern och att det är dödsstraff för sodomi enligt sharia. Men när det gäller Ryssland så uppmärksammas däremot homohatet inte bara i Sverige utan i hela västvärlden. Kan det bero på att det inte är muslimer som är gärningsmän i Ryssland.
 • att Hamas använder palestinska barn som levande sköldar och tunnelgrävare enligt FN-rapport.
 • att det finns en rik flora med mycket grova antisemitiska videoklipp på Youtube för den som är intresserad av att fördjupa sig lite, med klipp ur teveprogram från hela arabvärlden och Palestina i synnerhet. Men denna mycket grova och mycket lätt tillgängliga muslimska antisemitism kritiseras inte alls i västvärlden utan förbigås istället med total tystnad i media och av hela etablissemanget.
 • att både Fatah och Hamas avser att utplåna Israel och upprätta ett judefritt Storpalestina.
 • att Hamas i artikel 7 i sina stadgar lovar att sträva efter att uppfylla Allahs löfte om judeutrotning vilket är ett villkor för Domedagen ska inträffa.

Ovanstående exempel visar att den solidaritet som Lisa 14 år, feminister, hbtq-folket, vänsteranhängare och organiserad vänster berömmer sig själva för, inte innebär någon osjälvisk solidaritet med utsatta grupper. Vänsterns solidaritet är helt avhängig av att vita män eller västvärlden på något sätt är inblandade eftersom vänsterns solidaritet till helt överväldigande del är ett uttryck för opposition mot väst. Det är alltså inte objekten för vänsterns påstådda solidaritet som är viktigast, de är bara pjäser i vänsterns intuitiva maktspel, det är objektens värde som mentalt allierade, fiendens fiender, som är det primära. Det är opposition och fientlighet mot samhället, västvärlden och den vite mannen som är drivkraften. Solidariteten är falsk men västfientligheten äkta.

Lisa 14 år ”förstår” alltså vänsterns typ av oppositionell solidaritet med fiendens fiende på ett känslomässigt intuitivt plan, utan förklaringar och utan att ha läst någon teori i ämnet.  Men hon förstår inte att hennes känslor, trots att de är äkta, inte är känslor av solidaritet utan att de är hennes upplevda lagkänsla med alla som hon uppfattar som oppositionella mot västvärlden. Vi mot dem! Vänstern och Lisa 14 år är alltså mentalt allierade med fiendens fiender, men varken lojala eller genuint solidariska med dessa. De kan när som helst glömma sin solidaritet och de är självfallet inte heller lojala mot västvärlden eftersom de ser västvärlden som fienden.

Vänstern och feministerna är mycket solidariska med muslimska kvinnor som får slöjan ryckt av vita män. Men samma vänster och feminister struntar i om en muslimsk man hedersmördar sin fru för att hon vägrar bära slöja i Sverige, eller om muslimska tjejer blir könsstympade på semester i hemlandet de ”flytt” ifrån. Solidariteten är således helt beroende på vem som är gärningsman och därmed alltså fullständigt falsk.

Den ateistiska vänstern har en sex & drugs & rock & roll-livsstil som är jämställd, sexuellt frigjord och oppositionell mot auktoriteter och ”systemet”. Den tror inte på hårdare straff utan på mer öppenvård och behandlingsprogram. Vidare att kroppsstraff som piskning, amputering av kroppsdelar och stening är något som tillhör en mörk forntid och att dödsstraff hur skonsamt det än utförs ska avskaffas i hela världen.

Men när det gäller världen utanför västvärlden så gäller inte vänsterns ”principer” längre därför att den inte har några principer i vanlig mening utan har en relativistisk syn som passar den egna antivästliga och antivita agendan. Vänstern har sedan mycket länge haft en total samhällsomvandling som mål. Den har grovt varit indelad i en revolutionär och en reformistisk gren. Båda har haft som mål att omvandla samhället men med olika metoder. I början på 1900-talet gick revolutionen att motivera med svåra yttre omständigheter för vanligt folk, men nu går det inte längre, sedan länge, och speciellt inte efter Berlinmurens fall. Däremot finns samma revolutionslusta kvar fast nu i nya individer. Önskan att störta den bestående ordningen över ända kommer inifrån.

Vänstern ger sig själv höga solidaritetspoäng när den i själva verket bara är fientlig mot väst och utnyttjar andra för att nå egna mål. Solidariteten är fullkomligt principlös utom på så sätt att den av princip är riktad mot västvärlden och den vite mannen. Det är mot den bakgrunden som bögar, feminister, anarkister, kommunister och socialister som säljer islam ska ses och förstås. Alla dessa vet att islam är totalt inkompatibel med deras livsstilar och personliga övertygelser och att islam är mycket farlig på sikt.

Börje Fors   @pwrmos   2017-06-11

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s